UPU TOMUA

 

Talofa.  O le faamoemoe ua taunuu o le la’au o le ola lea. Ua tini pa’ō le uto e pei o le upu i le faiva o vai; ua so’o’ula le fala ua so'o fo’i le matalalaga. Ua ma’ea tapena le tusi o “Lauga Samoa” ua faaigoaina o “Sa’afi’afiga o le Aganuu ma Agaifanua a Samoa.”

O Aganuu a Samoa ua fausia i Tu, o Agaifanua ma Tapuafanua o Samoa. O Samoa o le Atunuu Tofi. Ua ma’ea ona tofi ona paia ma mamalu i tupu ma tamalii, faleupolu, sa’o aualuma ma aualuma, sa’o aumaga ma aumaga, o faletua ma tausi ma le tinifu. Ua uma fo’i ona tofi maota ma laoa, malae fono, o tiute tau’ave, o la’ei, o taumafa e faapea fo’i i lau gagana. O ia mea uma ua tu’ufa’atasia ma fusia i le FA’AALOALO, AVA FATAFATA, TOFA ma le FA’AUTAGA ona faaigoa lea o “Aganuu ma Agaifanua a Samoa.

E ‘ese ai Sāmoa mai atunu’u uma o le lalolagi i lana gagana fa’aaloalo. O le gagana a tupu ma tamali’i  a e puipuia  e faleupolu.  E taliga fialogo le mauga o Olo i Salafai i se tagata e poto i le fa’aaogāina o le gagana fa’aaloaloa  i “LāugaSāmoa.”  ‘Ia ē mimita i lau Aganu’u a e maise lau gagana , i mamulu.

‘E tagi matamomo’o le Tusi Tala fa’alupe naumati o le toafa, Talofa i lupe o le fōaga, ua le  silafia āga ma lēiloa saunoa fa’atamali’i. O alofa’aga mōlipō ia mo oe.  Le tusi  lea o Lāuga Sāmoa “Sa’afi’afiga o le Aganuu ma Agaifanua a Samoa”, e toe tīmata ai le Upega Lāuga. Ia ‘avea o se amataga e fatu ai le upega lauga. Ia manuia le upega ma ia laulau sasa’a ou faiva lauga.    Soifua.

Aiono Papaliitele Faalataitaua

 

 

 

Volume 1